Winkelmandje0
Winkelmandje
0

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden inzake Nova houtwerkplaats

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56796528.

BTW identificatienummer:  8523.06.003.B.01

Artikel 1 – Definities

  • Verkoper: Nova zorgboerderij BV
  • Koper: elke Professional of Consument die met Verkoper een overeenkomst sluit strekkende tot aankoop van door Verkoper aan Koper te leveren zaken.
  • Professional: de Koper (rechtspersoon of natuurlijke persoon) handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
  • Consument:  de Koper (natuurlijke persoon) die niet handelt in de  uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Dag: kalenderdag.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verkoper en Koper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Verkoper slechts wanneer die afwijkingen schriftelijk met Verkoper zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3 – Aanbod

Elk aanbod van Verkoper is vrijblijvend en zal Verkoper slechts binden nadat de aanvaarding van het aanbod door Koper door Verkoper aan Koper is bevestigd. Het geleverde kan afwijken van bij het aanbod getoonde afbeeldingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Artikel 6:225 lid 2 BW is niet toepasselijk. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van Verkoper geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding. Zolang het aanbod, althans de overeenkomst, door Verkoper niet schriftelijk dan wel elektronisch aan Koper is bevestigd, is verkoper bevoegd het aanbod te herroepen.

 Artikel 4 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en de bevestiging van ontvangst van de aanvaarding door Verkoper aan Koper. Koper kan zijn aanvaarding herroepen zolang de overeenkomst door Verkoper niet aan Koper is bevestigd.
Behoudens tegenbewijs door Koper wordt de inhoud van de overeenkomst geacht te blijken uit de door Verkoper aan Koper toegezonden (schriftelijke of elektronische) bevestiging van de Overeenkomst.
De koper is gerechtigd binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na opdrachtbevestiging door verkoper de overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden d.m.v. een aangetekende brief gericht aan verkoper.

 Artikel 5 – De prijs

Door Verkoper bij het aanbod aangeduide prijzen luiden inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. In het aanbod genoemde prijzen kunnen afhankelijk zijn van schommelingen op de relevante markt waar Verkoper geen invloed op heeft. Gebondenheid aan dergelijke schommelingen en de omstandigheid dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld.

 Artikel 6 – Conformiteit en garantie

Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor niet-professionele doeleinden en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Verkoper staat niet in voor geschiktheid voor enig ander dan normaal, niet commercieel gebruik, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Producten die door of op verzoek van Koper uiterlijk zijn gewijzigd (bijvoorbeeld door toepassing van aanvullende afwerklagen) worden door Verkoper niet teruggenomen.

Koper heeft het recht het product na gereedkoming in de werkplaats te Pannerden te keuren doch dient dit uiterlijk te doen bij in ontvangstneming van het bestelde. Zonder andersluidend bericht bij uitlevering mag verkoper er van uitgaan dat de levering in goede orde en naar wens is ontvangen.

Hout betreft een natuurproduct dat verschillende gedragingen kan vertonen afhankelijk van zijn omgeving. Verkoper kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Hetzelfde geldt voor afwijkend gebruik van goederen door koper .

 Artikel 7 – Levering en uitvoering

Verkoper levert de verkochte zaken op de door partijen overeengekomen datum indien gewenst na totstandkoming van de overeenkomst aan Koper af werkplaats. Dan wel tegen meerkosten op het door Koper opgegeven adres. Verkoper is niet verplicht om het verkochte te monteren, te plaatsen of te doen plaatsen in het private domein van Koper. Wanneer Verkoper desverzocht tot montage en/of plaatsing aldaar overgaat is Verkoper jegens Koper niet aansprakelijk voor schade die Koper bij de plaatsing mocht lijden, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.

Door Verkoper bij het aanbod opgegeven levertijden zijn slechts richttijden. Overschrijding van die levertijd biedt Koper geen aanspraak op schadevergoeding en/of enige andere vorm van compensatie. Zonder schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan Verkoper een redelijke termijn gegund wordt om alsnog na te komen kan Verkoper niet in verzuim geraken. De daarbij aan Verkoper te stellen termijn zal niet korter zijn dan 7 dagen.

Er is geen sprake van een tekortkoming van Verkoper wanneer de nakoming van de verplichtingen van Verkoper wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet of niet direct voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wedpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van Verkoper. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Verkoper voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.

Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen kan de koper eerst enig recht uit hoofde van de Overeenkomst doen gelden nadat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De geleverde producten kunnen afwijken van bij het aanbod getoonde afbeeldingen. De producten worden vervaardigd van steigerhout, van oorsprong een natuurlijk product, waardoor geringe afwijkingen in kleur, motief en/of vorm koper geen enkel recht geeft.

 Artikel 8 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan bij levering. Koper is direct, zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is, in verzuim vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is. Koper is vanaf het moment dat hij in verzuim is rente verschuldigd. De consument Koper zal een rente verschuldigd zijn gelijk aan dewettelijke rente ex artikel 6:119 BW. De professional Koper zal een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.

Alle kosten, ontstaan uit of verband houdend met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de invordering van al het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde zijn voor rekening van Koper. Koper zal de kosten op eerste aanmaning voldoen aan Verkoper.

Levering door Verkoper geschiedt onder eigendomsvoorbehoud, met dien verstande dat de eigendom van het geleverde eerst over gaat op Koper nadat Koper volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst en diens eventuele verplichtingen tot betaling van schadevergoeding heeft voldaan. De Professional is bevoegd tot verkoop van het geleverde indien dat passend is in de normale uitoefening van diens beroep of bedrijf, doch is niet bevoegd tot verpanding van het geleverde zolang hij daarvan de eigendom niet heeft verkregen.

 Artikel 9 – Intellectuele Eigendom

Koper erkent dat aan Verkoper alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten toekomen aan Verkoper en Koper zal geen handelingen verrichten die kunnen worden beschouwd als of kunnen leiden tot inbreuk op of afbreuk van die (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten.

 Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

Op overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van Internationaal Privaatrecht en met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

Tot kennisneming van geschillen tussen verkoper en koper is uitsluitend bevoegd de bevoegde rechtbank in het arrondissement Gelderland.

 Artikel 11 – Afwijkingen en aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen voor koper bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen dan wel door verkoper aan koper schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.